Zoek
Sluit dit zoekvak.

Reparatie, wijziging, upgrading.

 1. Bij een reparatie, wijziging en/of upgrading wordt uitgegaan van de werkzaamheden die zijn omschreven. De prijs wordt vastgesteld op basis van de kosten van arbeid, voorrijkosten, eventuele kosten van transport, de kosten van de eventuele gebruikte materialen en behandelingskosten. Onder behandelingskosten wordt mede verstaan de eventuele verpakkings- en verzendkosten alsmede eventuele administratiekosten en kosten verband houdende met milieurichtlijnen, alles inclusief BTW. Geen andere kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 2. Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment geeft voor afgifte van de computer(rand)apparatuur aan welke prijsopgave limieten hij voor het betreffende apparaat hanteert en wat de minimale reparatie- uitbreidings- en/of upgradingkosten zijn. Tevens geeft hij aan wat de verwachte doorlooptijd is.
 3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs hoger zal zijn dan de prijsopgave limiet, dan wordt aan de klant een gratis prijsopgave verstrekt en wordt het computer(rand)apparatuur pas na verkregen toestemming van de klant voor die hogere prijs gerepareerd.
 4. De klant kan na een gedane prijsopgave evenwel afzien van verdere dienstverlening en betaalt dan het basistarief en indien van toepassing de gemaakte transport- en/of voorrijkosten. De computer-(rand)apparatuur wordt vervolgens aan de klant teruggeleverd.
 5. Indien Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment niet in staat is het computer(rand)apparatuur binnen de opgegeven tijd te repareren kan de klant alsdan Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment verzoeken tegen betaling van de tot dan gemaakte kosten de computer(rand)apparatuur per omgaande aan hem te retourneren.
 6. Voor een ter beschikking gesteld leentoestel zal een aparte tussen de klant en Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment gesloten leenovereenkomst van kracht zijn.
 7. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie en/of wijziging gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk computer(rand)apparatuur gebruikelijk is, ruilonderdelen. Op een aan de reparatie en/of wijziging voorafgaand verzoek van de klant stelt Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment de vervangen onderdelen, ter beschikking van de klant.
 8. Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment is aansprakelijk voor schade aan computer(rand)apparatuur ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte door de klant aan Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment tot aan de ter beschikkingstelling door Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment aan de klant, een en ander voor zover deze schade ontstaan is door schuld van Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment. Ingeval bij de afgifte en/of ter beschikkingstelling gebruik wordt gemaakt van een vervoerder dient een schade binnen 24 uur te worden gemeld. Transportschade in de vorm van vermissingen kan niet worden geaccepteerd ingeval bij aanmelding van de computer(rand)apparatuur niet duidelijk en correct alle gevraagde gegevens zijn opgegeven.
 9. Een reparatie, wijziging en/of upgrading zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat de computer(rand)apparatuur daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 10. Na de werkzaamheden ontvangt de klant een servicerapport met omschrijving van de verrichte werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen.
 11. Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment geeft 3 maanden garantie op de door haar uitgevoerde reparatie, wijziging en/of upgrading. Deze garantietermijn staat vermeld op het servicerapport. Aanspraak op garantie kan alleen worden gemaakt onder overlegging van datzelfde servicerapport. Op reparaties aan computer(rand)apparatuur met bliksem-, water- en/of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 12. Bij opnieuw optreden binnen de garantietermijn van een storing met dezelfde oorzaak van de klacht worden geen kosten van arbeid en behandelingskosten berekend. Ingeval het vervangen onderdeel opnieuw defect is, wordt ook dat onderdeel kosteloos vervangen. De klant is indien van toepassing geen transport- en/of voorrijkosten verschuldigd.
 13. Bij opnieuw optreden van dezelfde storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak als die bij het voorafgaande reparatie is geconstateerd, worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Ingeval de klant aan heeft gegeven aanspraak te willen maken op garantie en de daarbij behorende bescheiden heeft aangeleverd zal vooraf een gratis prijsopgave worden verstrekt.
 14. Bij opnieuw optreden van een andere storing binnen de garantietermijn met een andere oorzaak wordt de reparatieopdracht behandeld als een nieuwe reparatie en gelden geen garantiebepalingen zoals hierboven omschreven.
 15. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke gereed meldingen de klant gedurende een periode van negentig dagen heeft nagelaten het artikel op te halen, is Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment gerechtigd dit artikel te verkopen c.q. te vernietigen. Alle met de reparatie, wijziging, upgrading en/of vernietiging samenhangende kosten zullen door de klant moeten worden voldaan. Bij verkoop kan Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment deze verkoopopbrengst onder aftrek van alle op de verkoop rustende kosten verrekenen met de reparatie, wijziging en/of upgradingkosten.
 16. Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment hanteert prijsopgave limieten, tarieven en condities en dient deze duidelijk kenbaar te maken aan de klant alvorens tot reparatie wordt overgegaan.

Betaling

 1. Op alle door Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment in rekening gebrachte bedragen geschiedt betaling à contant, incasso of factuur tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De klant kan zich niet beroepen op enig recht van verrekening en/of compensatie.
 2. De klant verklaart zich door acceptatie van deze voorwaarden bekend met het feit dat Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment overgaat tot terughouding van het eigendom zolang betaling nog niet is geschied.
 3. Indien ten tijde van het betaalmoment reeds kosten zijn verschuldigd, strekt elke betaling ter delging van die kosten en pas daarna ter voldoening van de alsdan oudste openstaande nota.
 4. Betaling geschiedt voor consumenten en anders niet zijnde bedrijven binnen 7 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt voor bedrijven binnen 28 dagen na factuurdatum.

Reclames

 1. Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij Rutger van der Heijden Computers en Home Entertainment te worden ingediend; in geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.

Onze diensten

Meer

Van Der Heijden IT

06-81702579

info@vanderheijdenit.nl

(maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur)

Jan van Hoofstraat 1
5684 XS Best
(per 5 juni 2023. Let op, geen bezoekadres)

KVK 54183049
BTW NL126128273B01